Welkom op woordenlijsten.work, een experimenteel amateuristische website met lijsten
    van Nederlandse woorden, alfabetisch - en retrograad gerangschikt.

    Woorden kunnen verwijzen naar abstracte - en/of concrete zaken, die al dan
        niet bestaan, bestaan hebben en/of zullen bestaan, binnen en/of buiten
        ons (on)bewuste denken en voelen.

    Met woorden kunnen we informatie overdragen, laten werken, ontvangen, en
      verwerken.

    De betekenis van woorden is mede afhankelijk van:

    - wie of wat  is de boodschapper, de boodschap, de ontvanger en de route?
    - waar     is de boodschapper, de boodschap, de ontvanger en de route?
    - wanneer    is de boodschapper, de boodschap, de ontvanger en de route?
    - waarom en hoe is de boodschapper, de boodschap, de ontvanger en de route?
             bv.: - wat is de context binnen een geheel van woorden en
                 zinnen?
                - hoe worden de woorden en zinnen gezegd, gezongen
                 of geschreven?
                - wat is onze voorkennis, onze vooringenomenheid,
                 ons referentiekader, wat zijn onze verwachtingen?

    Woorden en zinnen zijn gevormd om onderling informatie met elkaar te
        communiceren.

    Kenmerkende eigenschappen van informatie zijn:

         - informatie heeft een onwerkelijk karakter, is tamelijk abstract,
               weinig concreet, bv. beelden, geluiden, reuk en smaak
               en is afkomstig van zaken met een meer werkelijk
               karakter
         - informatie bestaat uit verplaatste deeltjes via een route
         - informatie betreft de verplaatsingen van deeltjes buiten de
               centrale informatie verwerkingseenheid, want alleen
               verplaatsingen/bewegingen kunnen in beginsel,
               maar niet noodzakelijk, de centrale informatie
               verwerkingseenheid bereiken, de buitenverplaatsing
               maakt binnenverplaatsing mogelijk
         - informatie verandert zaken, veroorzaakt, zet aan het werk,
               al dan niet in de vorm van - of via aanvankelijke
               opslag in een geheugen en heeft daarmee een
               gevolg (betekenis)

    Woorden of (korte) woordgroepen kunnen een snelle ingang bieden naar de aan
        woorden gerelateerde informatie op bv. het internet.
        Door op verschillende manieren gerangschikte woorden in te zetten
        als zoektermen bij verschillende websites, zou je kunnen spreken
        van een ontsluitingssysteem voor informatie.

    Woorden verwijzen naar begrippen.
        Of en hoe je alle basale begrippen in een logische structuur zou
        kunnen rangschikken is ondermeer onderwerp van experimentele
        amateuristische bedenksels/beschouwingen/probeersels binnen een
        doorlopend project met de naam: "MRTE-indelingsmodel".
        - M staat voor de categorie met de naam "Materie"
        - R staat voor de categorie met de naam "Ruimte"
        - T staat voor de categorie met de naam "Tijd"
        - E staat voor de categorie met de naam "Energie"

        De rangschikking van begrippen binnen het "MRTE-indelingsmodel"
        vindt plaats volgens veelgebruikte indelingspatronen, welke
        worden ondergebracht in een min of meer symmetrisch schema,
        een probeersel.

MRTE-redactie
info@mrte.info